Verkocht onder voorbehoud

Verkocht onder voorbehoud: Woeziksestraat 339, 6604 CB Wijchen

Brochure(s) en overige bijlagen

Beschrijving

Lees meer
In opdracht van de Gemeente Wijchen bieden we u deze unieke locatie op een perceel van maar liefst 4.462 m² aan.

De gemeente heeft haar voorkeur uitgesproken dat de locatie een invulling krijgt op het gebied van horeca, leisure of ten behoeve van recreatiedoeleinden. Uitdrukkelijk wordt wonen, detailhandel, kantoren en/of een gokbedrijf uitgesloten. Voor het College dient bij de ontwikkeling de historiciteit van het object en de locatie in acht te worden genomen.

Ligging:
Nabij industrieterrein Bijsterhuizen op zichtlocatie bij recent aangelegde rotonde, op korte afstand van oprit naar diverse snelwegen A50-A73 en A326.
Onderhoudssituatie:
De boerderij verkeert in een matige staat van onderhoud. Er zijn nog diverse authentieke details aanwezig, waaronder tegelvloeren, monumentale houten trap en fraaie houten gebinten.
Algemene kenmerken:
- Bouwjaar 1825
- Inhoud Boerderij circa 960 m3
Parkeren:
Parkeren dient op eigen terrein te gescheiden.

Monumentale status:
Het te verkopen perceel betreft geen gemeentelijk monument. Wel betreft het een beeldbepalend object dat in beginsel niet mag worden gesloopt conform het genomen besluit door College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Wijchen.
De monumentencommissie van de gemeente Wijchen wordt voor het gunningsbesluit van het College geconsulteerd.

In de koopovereenkomst zullen tenminste onderstaande bepalingen worden opgenomen:
1. Geen gebruik door verkoper:
Verkoper is zelf geen gebruiker geweest van het te verkopen pand en kent derhalve niet van alle bouwkundige onderdelen vanuit een positie als feitelijk gebruiker de staat of werking; koper dient hiernaar derhalve zelf onderzoek te verrichten. Verkoper is niet aansprakelijkheid voor niet of onjuist functionerende voorzieningen /onderdelen van het te verkopen object. Het is verkoper bekend dat er sinds de huidige leegstand een aantal installaties niet meer volledig aanwezig zijn en dus ook niet meer naar behoren functioneren.
2. Voorzieningen:
Verkoper staat niet in voor het feit dat bij een voorgenomen nieuwe invulling van het te verkopen object, na toetsing aan de meest recente eisen, aanpassingen dienen te worden gepleegd aan het object. Verkoper staat er wel voor in dat er tot op heden vanuit overheidswege geen aanschrijvingen aanwezig zijn op de registergoederen. Tevens is er tot op heden geen sprake van vanuit overheidswege aangekondigde verplichtingen tot het plegen van (bouwkundige) aanpassingen. Het object zal worden overgedragen in de staat waarin zich deze bevindt ten tijde van de bezichtigingen gedurende de kijkdagen.
3. Milieu:
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid c.q. van stoffen in, onder of aan het verkoopobject, welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die thans ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zal geven tot sanering of tot het nemen van maatregelen. Er is door verkoper een risicobeoordeling bodemkwaliteit uitgevoerd (zie in bijlage van de brochure).
Voor zover aan verkoper bekend is er in het verkochte geen ondergrondse tanks voor het opslaan van vloeistoffen of septictanks aanwezig. Voor zover aan verkoper bekend kunnen in het registergoed asbesthoudende stoffen verwerkt zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Verkoper wordt gevrijwaard voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid danwel het verwijderen van enig asbest in het verkochte kan voortvloeien.
4. Aanvaarding
De koper kan het gekochte aanvaarden in huidige staat (leeg en ontruimd), doch niet eerder dan nadat hij aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Het gekochte is voor rekening en risico van de koper vanaf de datum van juridische eigendomsoverdracht en na betaling van de koopprijs
5. Eigenschappen onroerende zaak en verontreinigingsrisico
Bodemverontreiniging
Verkoper heeft een risicobeoordeling bodemkwaliteit laten uitvoeren op de locatie. Deze is in de bijlage opgenomen. De verkoper is niet bekend met verdere verontreiniging van de bodem of van de opstallen welke het naar de thans geldende maatstaven ongeschikt maken voor het hiervoor aangegeven gebruik. Voor zover aan verkoper bekend zijn er in het verkochte geen ondergrondse tanks voor het opslaan van vloeistoffen of septictanks aanwezig.
Asbesthoudende materialen
Er heeft geen asbestinventarisatie plaatsgevonden. Voor zover aan verkoper bekend kunnen in het registergoed wel asbesthoudende stoffen verwerkt zijn (bijvoorbeeld de dakbedekking van de berging aan de buitenzijde). Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen, waarvan het risico alsmede de kosten voor de koper zullen zijn. Verkoper wordt gevrijwaard voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het verkochte kan voortvloeien.
6. De betaling
De koopprijs en het verder aan de verkoper verschuldigde dienen te worden voldaan uiterlijk op de datum van juridische overdracht. Het door de koper verschuldigde bedrag aan kosten (kadastraal recht, recherchekosten, honorarium notaris en overige verschotten vermeerderd met 21 % BTW) en 10% van de koopsom, alsmede het bedrag dat overeenkomt met de ter zake van de koop te betalen overdrachtsbelasting, ongeacht of deze ook werkelijk verschuldigd blijkt, dienen te worden voldaan uiterlijk op de achtste dag na de gunning.
Terzake van het notariële honorarium zal aan de koper het notariële tarief in rekening worden gebracht zoals is vermeld op bijgevoegd overzicht van de notaris, te vermeerderen met éénentwintig procent (21%) omzetbelasting.
7. Omzet-, overdrachtsbelasting:
Volgens opgave van de verkoper is ter zake van de levering géén omzetbelasting, doch wel overdrachtsbelasting (6%) verschuldigd. Dit laat onverlet de mogelijkheid van de koper om op grond van de wet in aanmerking te komen voor vrijstelling van overdrachtsbelasting, doch dit is voor rekening van de koper.
8. Bekendmaking inschrijvers
Nadat de makelaar de inschrijfformulieren heeft geopend stelt hij alleen de verkoper in kennis van de hoogte en voorwaarden van de gedane biedingen. Uiterlijk op 14-12-2017 12.00 uur zal aan inschrijvers de visie van de gemeente bekend worden gemaakt en zal worden aangegeven of er wordt gegund.
9. Voorbehoud recht van beraad
De verkoper maakt, tenzij hij direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 lid 3 van de Algemene Voorwaarden. Gezien het feit dat het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Wijchen op grond van de wet dient in te stemmen met een mogelijke verkoop hanteert verkoper derhalve een periode van 14 dagen, waarin ze al dan niet kan besluiten tot gunning over te gaan. Indien de verkoper vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen de partij aan wie wordt gegund schriftelijk in kennis stellen.

Bestemming:
Volgens het thans in procedure zijnde bestemmingsplan “Woeziksestraat EO 2014” is het te verkopen object bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van “Gemengd-uit te werken”. Zie bijlage voor verdere informatie.

Bijzonderheden ten aanzien van het toekomstig gebruik:
-Bij besluit van 25 maart 2014 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijchen het formele besluit genomen om het gemeentelijk eigendom Woeziksestraat 339 te Wijchen ten verkoop aan te gaan bieden.
-De wijze van toekomstig gebruik dient op een dusdanige wijze te worden ingevuld dat de parkeerbehoefte (voor medewerkers en bezoekers) op eigen terrein kan worden ingevuld. In dit kader is vermeldenswaardig dat het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein kan worden uitgebreid afhankelijk van in te dienen bouwplan.
-Gezien de maatschappelijke positie van de verkoper behoudt de verkoper zich het recht voor om bij het al dan niet gunnen, rekening te houden met het criterium Maatschappelijk Rendement. Dit kan inhouden dat (in geval van meerdere inschrijvers en in geval van gunning) niet gegund zal worden aan de inschrijver die de hoogste koopprijs wenst te betalen, maar gegund zal worden aan de inschrijver die een toekomstige invulling van het pand voor ogen heeft die naar het oordeel van het College van B&W maatschappelijk gezien relevant is. Vanwege deze maatschappelijke positie wenst verkoper dan ook van de inschrijver te vernemen welk toekomstig gebruik hij voornemens is in het te verkopen perceel onder te brengen.

Overdracht:
In overleg.

Opleveringsstaat:
In huidige staat, leeg en ontruimd.

Verkopend makelaar:
Hans Janssen Vastgoedconsultants & Taxateurs BV
De heer J.H.A. Janssen MRICS REV
St. Canisiussingel 19H
6511 TE Nijmegen
Email: jan.henri.janssen@hansjanssen.nl

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Referentienummer 13117/327758
Status Verkocht onder voorbehoud
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Dinsdag 20 juni 2017
Laatste wijziging Maandag 29 oktober 2018
Bouw
Type object Horecapand
Eveneens Recreatie, kavel
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2.140 m²
Bruto vloeroppervlakte 330 m²
Locatie
Ligging Bedrijventerrein

Marktcijfers Wijchen

€ 264.848,- Gemiddelde verkoopprijs in Wijchen Landelijk gemiddelde: € 290.760,-
€ 375.563,- Gemiddelde vraagprijs in Wijchen Landelijk gemiddelde: € 387.955,-
34 Gemiddelde verkooptijd in Wijchen Landelijk gemiddelde: 37
86 Gemiddeld aangeboden in Wijchen Landelijk gemiddelde: 46.839
82 Gemiddeld aantal verkocht in Wijchen Landelijk gemiddelde: 27.978
€ 2.149,-/m2 Gemiddelde prijs/m² in Wijchen Landelijk gemiddelde: € 2.473,-/m2
Terug
Recent bekeken